• GHRS

Thứ LV Reset Số lần giới hạn
2 400 20
3 400 20
4 400 20
5 400 20
6 400 20
7 400 20
CN 400 20
Giới hạn reset áp dụng cho top 1 của ngày hôm trước + thêm số lần reset trong ngày

Account Login

Game ServerOnline
Server Time
By Mr.Anh © 2019-2020