• GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin bang hội
Bang hội: Ghoss
Master: DungEm
Điểm: 0
Số thành viên: 27

# Tên Chủng tộc Resets Relife Cấp độ Status Vị trí Quốc gia
1 DungEm
Grand Master 280 0 400 Online Chủ hội
2 LuuNhatPhi
Lord Emperor 134 0 400 Offline Quản lý
3 DLVIP
Lord Emperor 280 0 400 Offline Hội đối địch
4 KiritoSama
Lord Emperor 260 0 400 Offline Hội đối địch
5 CHIP
Blade Master 280 0 86 Offline Hội đối địch
6 nghickpro
Lord Emperor 277 0 185 Offline Hội đối địch
7 XxChichxX
Dimension Master 263 0 356 Offline Thành viên
8 vipvipvip
Duel Master 200 0 400 Offline Thành viên
9 TuanKaka
Grand Master 219 0 111 Offline Thành viên
10 TichHop
Lord Emperor 271 0 391 Offline Thành viên
11 SelEven
Lord Emperor 205 0 400 Offline Thành viên
12 Rich
Blade Master 200 0 400 Offline Thành viên
13 QuyDoi
Blade Master 280 0 400 Offline Thành viên
14 OneeHittt
Lord Emperor 220 0 400 Offline Thành viên
15 NewTime1
Thánh Nữ 280 0 400 Online Thành viên
16 NewTime
Grand Master 280 0 400 Online Thành viên
17 MonsRose
Grand Master 280 0 400 Online Thành viên
18 LeviSama
Fist Master 220 0 400 Offline Thành viên
19 BuffvsNgoc
Thánh Nữ 200 0 400 Offline Thành viên
20 1DEM5Phat
Blade Master 260 0 400 Offline Thành viên -
21 KiritoBuff
Thánh Nữ 163 0 304 Offline Thành viên
22 KingShae
Lord Emperor 280 0 400 Online Thành viên
23 KenJiSaMa
Dimension Master 200 0 400 Offline Thành viên
24 DLCUI
Lord Emperor 280 0 400 Offline Thành viên
25 DamDang
Thánh Nữ 280 0 400 Offline Thành viên
26 DaiCa
Lord Emperor 222 0 213 Offline Thành viên
27 CHuaTeVN
Lord Emperor 280 0 400 Offline Thành viên

Account Login

Game ServerOnline
Server Time
By Mr.Anh © 2019-2020