ANPHATEST
07/12/2019
OPEN BETA
07/12/2019
CHARACTER VIEW
Nhân vật Mama Thông tin
Nhân vật: Mama
Giới tính: Thánh Nữ
Cấp độ: 302
Resets: 31
Số PK: Commoner
Vị trí: Lorencia
Status: Offline
Thông tin tài khoản
Các nhân vật: Mama Dealer
Lần cuối đăng nhập: Jan 01 1900 12:00:00:000AM
Lần cuối đăng xuất: Jan 01 1900 12:00:00:000AM
Thiết bị
TOP CHARACTERS
# Tên RR
1 xZuMinx 34
2 zumin 33
3 Cayboss 33
4 zuminxx 33
5 Angel 33
6 XeOm 32
7 Soul 32
8 EmTrang 32
9 EmPhuong 32
10 DauToJP 32
TOP GUILDS
# Tên GMaster Điểm
1 AnhEmMU SongVeDem2 0
2 1ThoiPro 1KiepFong3 0
USER LOGIN
Đăng ký
SERVER STATISTIC
Tổng số tài khoản 304
Tổng số nhân vật 350
Tổng số Guilds 2
Số Game Masters 0
Online trong ngày 0
Server Time:
Copyright © 2015-2020 MR.ANH