ANPHATEST
07/12/2019
OPEN BETA
07/12/2019
CHARACTER VIEW
Nhân vật sanboss Thông tin
Nhân vật: sanboss
Giới tính: Fist Master
Cấp độ: 400
Resets: 30
Số PK: Commoner
Vị trí: Lorencia
Status: Offline
Thông tin tài khoản
Các nhân vật: sanboss
Lần cuối đăng nhập: Jan 01 1900 12:00:00:000AM
Lần cuối đăng xuất: Jan 01 1900 12:00:00:000AM
Thiết bị
TOP CHARACTERS
# Tên RR
1 xZuMinx 42
2 zumin 42
3 zuminxx 42
4 Cayboss 42
5 Angel 38
6 DauTroc 37
7 Aventadors 37
8 EmPhuong 37
9 Soul 37
10 TiLaPao 37
TOP GUILDS
# Tên GMaster Điểm
1 AnhEmMU SongVeDem2 0
2 1ThoiPro 1KiepFong3 0
USER LOGIN
Đăng ký
SERVER STATISTIC
Tổng số tài khoản 304
Tổng số nhân vật 351
Tổng số Guilds 2
Số Game Masters 0
Online trong ngày 0
Server Time:
Copyright © 2015-2020 MR.ANH