• EVEN TIME

Even Thời gian Map
Devil 0h30,4h30,8h30,12h30,16h30,20h30 Noria
Blood Cattle 0h30,2h30,4h30,6h30,8h30,10h30,12h30,14h30,16h30,18h30,20h30,22h30 Lorencia
Chaos Castle Giờ lẻ Lorencia
Rồng vàng Giờ chẵn Lorencia
Thỏ ngọc 03h15,09h15,15h15,21h15 Lorencia
Boss Attack 19h40 Lorencia
Medusa 01h00,07h00,13h00,19h00, PeaceSwamp
Mùa Hè 8h40,11h40,14h40 Lorencia
Ngoài các even trên các bạn truy cập nhóm mu của game để xem thêm các even hot của GM đăng lên

Account Login

Game ServerOnline
Server Time
By Mr.Anh © 2019-2020